Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.


Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie e-Obywatel

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L119/1 z późn. zm.) (dalej RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pszczynie reprezentowany przez Burmistrza Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, tel. 32 449 39 00, e-mail: pszczyna@pszczyna.pl.
2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony przez administratora Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pszczyna.pl , telefon: 32 449 39 69 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy,
c) realizacji zadań w interesie publicznym należących do zadań własnych gminy lub gminie zleconych i powierzonych,
d) wykonywanie zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
e) prowadzenia postępowań należących do właściwości administratora w sprawach indywidualnych,
f) realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie prawnie dozwolonym,
g) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od rodzaju Pani/Pana sprawy jest:
a) przygotowanie i wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
d) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a następnie przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz wydanego na podstawie jej przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub bankowe, dostawcom oprogramowania informatycznego na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone.
10. Pani/Pana dane nie będą profilowane, mogą być jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.